Eclipse of The Heart

Production: Demarsh film, Intra Communications

Director: Rudolf Fruntov
Producers: Sergey Karataev, Viktor Umnov, Leonard Yanovsky
Writers: Rudolf Fruntov, Mikhail Rogozhin, Yury Hvan
D.O.P: Sergey Bondarev
Composer: Mark Minkov

Cast:
Anna Geller, Mikhail Trukhin, Anatoly Khostikoyev, Denis Matrosov, Anna Luttseva, Marianna Semenova, Alena Kozyreva, Valery Zelensky, Georgy Malyavsky