Bear Skin

Production: Demarsh film, Intra Communications

Director: Rudolf Fruntov
Producers: Viktor Umnov, Sergey Karataev, Leonard Yanovsky
Writers: Alexey Zenzinov, Vladimir Zabaluev
D.O.P: Andrey Eremin
Composer: Vladimir Kuptsov
Artist: Vladlen Semchenkov

Cast:
Lyubov Tolkalina, Alexander Sayutalin, Vera Tran, Olga Shuvalova, Eugene Pimenov, Valery Kascheev, Andrei Karako, Sergey Belyakovich, Nikita Rulev, Maria Bidula, Vasily Nitsko, Oleg Tkachev, Sergey Savenkov, Andrey Senkevich