The Second Life of Fedor Strogov

Production: Demarsh film, Intra film

Director: Armen Nazikyan
Producers: Sergey Karataev, Viktor Umnov, Leonard Yanovsky
Script: Igor Ageev
Operator: Andrey Eremin
Composer: Maxim Koshevarov
Artist: Vadim Shafransky

Cast:
Alexander Pashkov, Marina Denisova, Raisa Ryazanova, Dmitry Pustilnik, Alyona Kozyreva, Svyatoslav Astramovich, Alexander Brukhatsky, Victor Molchan, Armen Nazikyan, Oleg Tkachev, Alexander Ostrovsky, Sergey Novitsky